Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden cursussen met open inschrijving

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de coöperatie Hazolutions u.a. (Hazolutions) en een opdrachtgever (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die via de website van Hazolutions een of meerdere cursisten inschrijft voor een door Hazolutions te verzorgen cursus. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Het cursusaanbod van Hazolutions wordt op de website getoond met prijs, duidelijke omschrijving van de inhoud van de training en het leerdoel, datum, tijd en/of locatie, en eventuele bijzondere voorwaarden. Getoonde previews van de trainingen zijn waarheidsgetrouw. De beschrijving van de training is zodanig gedetailleerd dat de deelnemer een goede beoordeling van het aanbod kan maken en weet wat zijn rechten en verplichtingen zijn bij het plaatsen van een bestelling of doen van een aanmelding.
 3. Een bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing voor cursisten bij individuele inschrijving op een reguliere cursus.
 4. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten, afspraken, opties en dergelijke zijn voor ons eerst bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn weergegeven, tenzij de wederpartij 5 dagen na datum van de reserveringsbevestiging schriftelijk bezwaar maakt.
 5. Een eventuele wijziging van de locatie van de cursus wordt door Hazolutions ten minste 2 dagen voor de cursusdag aan de deelnemer doorgegeven.
 6. Bij algehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever van een definitieve overeenkomst dient de opdrachtgever onderstaande percentages van de cursusprijs te voldoen, één en ander afhankelijk van de tijd waarbinnen hij/zij annuleert. De annuleringssom is het percentage van de in de definitieve overeenkomst vermelde cursusprijs, conform de afgesproken aantallen cursisten. Als cursusprijs wordt aangehouden de prijs, welke is overeengekomen in de bevestiging. Het bij annulering verschuldigde percentage van de afgesproken cursusprijs is als volgt:
  • tot twee maanden vóór aanvang van de cursus dient 30%;
  • in de periode van 2 maanden tot 2 weken voorafgaand aan de cursus 60%;
  • in de periode vanaf twee weken tot op de eerste cursusdag zelf 80%.
 7. Is een trainer door onvoorziene omstandigheden verhinderd de cursus te geven dan staat het Hazolutions vrij de cursus door een andere gekwalificeerde trainer te laten uitvoeren dan wel te annuleren. In geval van annulering stelt Hazolutions de deelnemer in de gelegenheid dezelfde training op een latere datum of een andere training te volgen. Wenst de deelnemer hier geen gebruik van te maken, dan restitueert Hazolutions het cursusgeld.
 8. Betalingen door de opdrachtgever aan Hazolutions dienen plaats te vinden bij aanmelding of binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is vanaf dertig dagen ná factuurdatum over het niet-betaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf zestig dagen na factuurdatum is Hazolutions gerechtigd een bedrag tot maximaal 10% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen aan administratie-, herinnerings- en buitengerechtelijke incassokosten.
 9. De presentaties en studiematerialen zijn met zorg samengesteld door Hazolutions. Hazolutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van (foutieve) informatie in de

presentaties en het studiemateriaal, uitgezonderd opzet en/of grove schuld. Evenmin is Hazolutions aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van goederen en diensten ten gevolge van onmacht, waaronder brand, staking, bedrijfsstoornissen, oorlog e.d. In geval van aansprakelijkheid is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het bedrag van het cursusgeld.

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke aan gebouwen, personen en goederen wordt toegebracht tijdens de cursus door de cursist(en). De opdrachtgever en/of cursist is voorts verplicht alle schade omtrent een en ander direct aan de cursusleiding te melden.
 2. Alle reclames en aansprakelijkheidsstellingen dienen binnen 8 dagen na beëindiging van de cursus te geschieden. Er kunnen nimmer redenen zijn tot opschorting van de betalingsverplichtingen.
 3. De intellectuele eigendomsrechten op presentaties en studiemateriaal voor de trainingen blijft van Hazolutions. Het gebruik van dit studiemateriaal anders dan voor eigen studie door de cursist is niet toegestaan
 4. Alle informatie die door opdrachtgevers/cursisten aan Hazolutions wordt verstrekt zal vertrouwelijk worden behandeld door Hazolutions, haar medewerkers en docenten.Persoonsgegevens van deelnemers worden nooit aan derden verstrekt. Alleen in geval betaling uitblijft of bij valsheid in geschrifte zal Hazolutions persoonsgegevens van de deelnemer aan de bevoegde instanties doorgeven.
 5. Op de overeenkomsten met Hazolutions is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Hazolutions is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen als de klant geen consument is.