Privacyverklaring

Privacyverklaring Coöperatie Hazolutions   U.A.

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Coöperatie Hazolutions geleverde producten en diensten.

Coöperatie Hazolutions, gevestigd te Burg. van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Coöperatie Hazolutions verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Coöperatie Hazolutions van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Coöperatie Hazolutions in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voorletters en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

BSN

Bedrijfsnaam/werkgever

Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

Telefoonnummer (mobiel of vast)

E-mailadres

Bankgegevens

Registratienummer BIG-register

Verwerkt Coöperatie Hazolutions ook bijzondere persoonsgegevens?:

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Coöperatie Hazolutions verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben:

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Coöperatie Hazolutions   dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Coöperatie Hazolutions. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Coöperatie Hazolutions. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?:

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Coöperatie Hazolutions gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij.

In dat kader behoudt Coöperatie Hazolutions zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren:

Coöperatie Hazolutions zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden:

Coöperatie Hazolutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte):

Coöperatie Hazolutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar administratie@hazolutions.nl

Beveiliging:

Coöperatie Hazolutions hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Coöperatie Hazolutions   heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Coöperatie Hazolutions   toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Coöperatie Hazolutions   gebruik maakt van de diensten van derden, zal Coöperatie Hazolutions in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten:

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Coöperatie Hazolutions   u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via administratie@hazolutions.nl.

Vragen:

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via administratie@hazolutions.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 3 1 juli 2018.